1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene nota’s

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Uw contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door ons ervan te voorzien. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer we de website bezoeken door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor verdere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en -tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting- en contentleveringsnetwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Denk hierbij aan IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het vervullen van het contract aan onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 sec. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR).

Onze Hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract gesloten voor orderverwerking met onze hoster.

3. Algemene nota’s en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Kleinfeldt GmbH
Dietkircher Strasse 3
65552 Limburg – Eschhofen

Telefoon: +49 6128 93 52 80
E-mail: info@kleinfeldt-gmbh.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANUIT JE BIJZONDERE SITUATIE TE ZIJN, TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS; DIT GILT OOK VOOR HET PROFILEREN VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U WOONT, VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER, WANT WE KUNNEN WORDEN AANBEVOLEN VOOR DE VERWERKING DAT UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN ZIJN OF DE VERWERKING VAN HET RECHT OP RECHTEN (DISCLAIMER TOT ART. 21 ABS. 1 GDPR).

ZIJN PERSOONSGEGEVENS DIE U VOOR DIRECT GEBRUIK GEBRUIKEN, U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE PERSOONSGEGEVENS; DIT GILT OOK VOOR HET PROFILEREN, TOT DUSVER HET MET DE DIRECTE TOEPASSING IN VERBINDING. ALS U CONTACT OPNEEMT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DE DIRECTE BESCHERMING (SAMENVATTING TOT ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om beroep in te stellen doet geen afbreuk aan andere administratieve of rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken automatisch te laten verwerken op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract dat aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat wordt overgedragen. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons indient, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld rekeningnummer in geval van automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens, die u ons doorstuurt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en rectificatie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in plaats van te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft op grond van artikel 21, lid 0, van de 1 GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen de boventoon voeren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in het kader van de imprintverplichting voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

4. Het verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat worden opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze functies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden berekend op basis van artikel 6. 1 verlicht. f GDPR tenzij anders vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is aangevraagd, wordt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen wanneer de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de cookie-toestemming technologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om ze te documenteren in overeenstemming met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna “Borlabs” genoemd).

Wanneer u onze website betreedt, wordt een Borlabs-cookie opgeslagen in uw browser, waarin de toestemmingen die u geeft of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u bij https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Het gebruik van Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 0. 1 p. 1 lit. c GDPR.

Serverlogboekbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • URL van de verwijzer
  • Hostnaam van de toegangsmachine
  • Tijd van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de behandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 4, van de Europese gegevensbescherming.35 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek gerelateerd is aan de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de onderzoeken die aan ons zijn gericht (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR) als dit is opgevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief eventuele persoonsgegevens (naam, verzoek) die daaruit voortvloeien, door ons opgeslagen en verwerkt voor de verwerking van uw verzoek. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 4, van de Europese gegevensbescherming.35 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek gerelateerd is aan de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de onderzoeken die aan ons zijn gericht (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR) als dit is opgevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U zich registreren op deze website om te profiteren van extra functies op de site. Wij gebruiken de gegevens die voor dit doel zijn ingevoerd alleen voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De tijdens de registratie gevraagde informatie moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het kader van de aanbieding of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat op het moment van registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die op het tijdstip van de registratie zijn ingevoerd, wordt uitgevoerd met het oog op de uitvoering van de gebruikersrelatie die is vastgesteld door de registratie en, indien nodig, voor de inleiding van verdere contracten (art. 6 sec. 1 lit. b GDPR).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt, naast uw opmerking, informatie opgeslagen over het moment waarop de opmerking wordt gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem bericht, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen schrijven. Aangezien we geen opmerkingen op deze website bekijken voordat we worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van schendingen van de wet, zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site u zich abonneren op opmerkingen nadat u zich hebt aangemeld. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. De gegevens die zijn ingevoerd als onderdeel van het abonneren op opmerkingen worden in dit geval verwijderd; Als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders (bijvoorbeeld het bestellen van nieuwsbrieven) hebt verstrekt, blijven deze gegevens bij ons.

Opslagtijd van opmerkingen

De opmerkingen en gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de inhoud van de becommentariëring volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

5. Sociale media

eRecht24 Tool veilig delen

De inhoud op deze website kan worden gedeeld in overeenstemming met gegevensbescherming op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter & Co. Deze pagina maakt gebruik van de eRecht24 Safe Sharing Tool. Deze tool legt geen direct contact tussen de netwerken en gebruikers totdat de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Als u op de knop klikt, geeft u toestemming in de zin van art. 1 verlicht. een GDPR. Deze toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden ingetrokken.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over naar de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt er een informatievenster wanneer u de sociale knoppen van Facebook, Twitter & Co. gebruikt, waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze site delen in overeenstemming met gegevensbescherming op sociale netwerken zonder volledige surfprofielen te maken door de exploitanten van de netwerken.

Facebook-plug-ins (knop Leuk en delen)

Plugins van het sociale netwerk Facebook zijn geïntegreerd op deze website. Deze service wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Je herkent de Facebook plugins aan het Facebook logo of de “Vind ik leuk” knop op deze website. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, zorgt de plugin voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als je op de facebook-knop ‘Vind ik leuk’ klikt terwijl je bent ingelogd op je Facebook-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis ontvangen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Zie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als je niet wilt dat Facebook je bezoek aan deze website kan koppelen aan je Facebook-gebruikersaccount, meld je dan af bij je Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook plugins is gebaseerd op Art. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

XING-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het XING netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Elke keer dat een van onze pagina’s met XING-functies wordt geopend, wordt er een verbinding gemaakt met XING-servers. Voor zover wij weten, worden persoonsgegevens niet opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag wordt geëvalueerd.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het Privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de web analytics service Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een Server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool worden uitgevoerd op basis van Art. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar afgekapt. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, comcompile rapporten over websiteactiviteit en het leveren van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. U ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de manier waarop u met gebruikersgegevens omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Google voor orderverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee u rapporten maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van paginabezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en uit bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. U deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals weergegeven in het item ‘Oppositie tegen gegevensverzameling’.

Opslagtijd

Gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-id’s (bijvoorbeeld gebruikersnaam) of advertentie-id’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een service voor het integreren van advertenties. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de ‘niet-gepersonaliseerde’ modus. Daarom zijn de advertenties, in tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus, niet gebaseerd op uw vorige gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel door u gemaakt. In plaats daarvan wordt de zogenaamde “contextuele informatie” gebruikt bij de selectie van reclame. De advertenties die u selecteert, zijn bijvoorbeeld afhankelijk van uw locatie, de inhoud van de site waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. Zie voor meer informatie over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat cookies ook in de niet-gepersonaliseerde modus kunnen worden opgeslagen wanneer u Google Adsense gebruikt. Deze worden gebruikt om fraude en misbruik te bestrijden, volgens Google. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus is gebaseerd op art. 1 verlicht. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google heeft certificering onder het “EU-US Privacy Shield”. Het Privacy Shield is een grensoverschrijdende relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming in de Verenigde Staten worden nageleefd. Elk bedrijf dat onder het Privacy Shield is gecertificeerd, is toegewijd om te voldoen aan deze privacynormen.

U uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Klik hier voor meer informatie over de advertentietechnologieën van Google:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies van Google Ads en Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing worden gekoppeld aan de functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieberichten die op één apparaat zijn aangepast (bijvoorbeeld mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander apparaat (bijvoorbeeld tablet of pc).

Als u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw browsegeschiedenis van web- en apps aan uw Google-account voor dit doel. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikersnamen die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te maken voor advertentieadvertenties op meerdere apparaten.

U permanent bezwaar maken tegen remarketing/targeting op meerdere apparaten door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u indienen of intrekken bij Google (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). Voor gegevensverzamelingsbewerkingen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op art. 1 verlicht. f GDPR. Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en het privacybeleid vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als onderdeel van Google Ads maken we gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie ingesteld voor conversietracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers vinden dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van “conversiecookies” en het gebruik van deze tracking tool worden uitgevoerd op basis van Art. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie het privacybeleid van Google Ads en Google Conversion Tracking voor meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen wanneer de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (hierna “DoubleClick” genoemd).

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te laten zien in het advertentienetwerk van Google. De advertenties kunnen worden aangepast aan de belangen van de betreffende kijker met behulp van DoubleClick. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om interessegerichte advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker kunnen herkennen. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen in de browser van de gebruiker, waarachter de door de gebruiker bezochte websites, klikken en diverse andere informatie worden opgeslagen. Deze informatie wordt gecombineerd tot een pseudonieme gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betrokken gebruiker weer te geven.

Het gebruik van Google DoubleClick is in het belang van gerichte advertentiemaatregelen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder p). 1 verlicht. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U uw browser instellen om te stoppen met het opslaan van cookies. Dit kan echter worden geassocieerd met een beperking van toegankelijke websitefuncties. Er wordt ook opgemerkt dat DoubleClick ook andere technologieën kan gebruiken om gebruikersprofielen te maken. Het afsluiten van cookies garandeert dus niet dat er geen gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Zie de volgende koppelingen voor meer informatie over het bezwaar maken tegen de advertenties die Google weergeeft: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversie te meten. Deze service wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige advertentiemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als de exploitant van deze website, kunnen we geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het beleid voor het gebruik van Facebook-gegevens. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-sites en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook pixels is gebaseerd op Art. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve advertentieactiviteiten, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het beschermen van je privacy vind je in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Je ook de remarketingfunctie Aangepaste doelgroepen uitschakelen in de sectie Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als je geen Facebook-account hebt, kun je op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, vragen wij u om een e-mailadres en informatie te verstrekken waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier van de nieuwsbrief zijn ingevoerd, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link Afmelden in de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die door u zijn opgeslagen met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u uit de nieuwsbrief wordt verzonden en uit de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd nadat de nieuwsbrief is afgemeld. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u de nieuwsbriefdistributielijst hebt verlaten, kan uw e-mailadres worden opgeslagen in een zwarte lijst bij ons of de aanbieder van nieuwsbriefdiensten om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 sec. 1 lit. f GDPR). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Mailchimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst die onder andere gebruikt kan worden om nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Wanneer u informatie invoert met het oog op het ontvangen van een nieuwsbrief (bijvoorbeeld e-mailadres), wordt deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten.

MailChimp is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp wordt verzonden, maakt een bestand (webbaken) in de e-mail verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Zo u bepalen of er een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links indien nodig is geklikt. Het verzamelt ook technische informatie (bijvoorbeeld tijd van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden we een bijbehorende link in elk nieuwsbriefbericht. U zich ook rechtstreeks van de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die door u zijn opgeslagen met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u uit de nieuwsbrief wordt verzonden en uit de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd nadat de nieuwsbrief is afgemeld. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u de nieuwsbriefdistributielijst hebt verlaten, kan uw e-mailadres worden opgeslagen in een zwarte lijst bij ons of de aanbieder van nieuwsbriefdiensten om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 sec. 1 lit. f GDPR). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben een zogenaamde “gegevensverwerkingsovereenkomst” gesloten met MailChimp waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden bekend te maken.

8. Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Deze website integreert video’s van YouTube. De site wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube staat deze modus niet toe dat YouTube informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Op deze manier maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra je een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel te koppelen. Je dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op je apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Indien nodig, na het starten van een YouTube-video, kunnen verdere gegevensverwerkingsbewerkingen worden geactiveerd, waarop we geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=devoor meer informatie over het privacybeleid van YouTube.

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om een uniforme weergave van lettertypen te bieden. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met googleservers plaats.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Web Fonts: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe-lettertypen

Deze website gebruikt Adobe-weblettertypen om bepaalde lettertypen op een consistente manier weer te geven. De provider is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen rechtstreeks van Adobe om ze correct op uw apparaat weer te geven. Uw browser maakt verbinding met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Hierdoor kan Adobe te weten komen dat deze website is geopend via uw IP-adres. Adobe zegt dat er geen cookies worden opgeslagen wanneer de lettertypen worden verstrekt.

Adobe is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd. Voor meer informatie u terecht op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen door een Server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en in een eenvoudige zoektocht naar de plaatsen die door ons op de website worden aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgaan met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Openstreetmap

We maken gebruik van de kaartservice van OpenStreetMap (OSM). De aanbieder is de Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u een website bezoekt die OpenStreetMap bevat, wordt er onder andere contact met u opgenomen. Doorgestuurd uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website naar OSMF. OpenStreetMap kan cookies opslaan in uw browser. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. U de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken.

U uw locatie ook volgen als u dit hebt toegestaan in de apparaatinstellingen, zoals uw telefoon. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Details zijn te vinden in het Privacybeleid van OpenStreetMap op de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een eenvoudige zoektocht naar de plaatsen die door ons op de website worden aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

het doel van reCAPTCHA is om na te gaan of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in contactvorm) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. ReCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site wordt niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van haar web aanbiedingen tegen misbruik geautomatiseerde spionage en spam. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over google reCAPTCHA en het Privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Online marketing- en partnerprogramma’s

Amazon Partner Programma

De exploitanten van deze website nemen deel aan het Amazon EU Partner Program. Deze website maakt gebruik van Amazon om advertenties en links naar amazon.de’s pagina waar we geld kunnen verdienen aan reclame terugbetaling op te nemen. Amazon gebruikt cookies om de oorsprong van de bestellingen te begrijpen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de correcte berekening van zijn affiliate vergoeding. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie het privacybeleid van Amazon voor meer informatie over het gegevensgebruik van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

10. e-commerce- en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren om de dienst te gebruiken.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het sluiten van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van de overeenkomst voor online winkels, dealers en goederenverzending

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere toezending van de gegevens zal niet plaatsvinden of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verzending. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld met het oog op reclame.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.

Paypal

Op deze website bieden wij betaling aan via PayPal. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europa) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd).

Als u de betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u invoert, verzonden naar PayPal.

De doorgifte van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op art. 1 verlicht. een GDPR (toestemming) en art. 1 verlicht. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Klarna Klarna

Op deze website bieden wij onder andere betaling aan met de diensten van Klarna. De leverancier is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna” genoemd).

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv. aankoop van termijnen). Als u besluit te betalen met Klarna (Klarna checkout solution), zal Klarna verschillende persoonsgegevens van u verzamelen. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna checkout oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassaoplossing vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 1 verlicht. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De doorgifte van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR (toestemming) en art. 1 verlicht. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Directebanking

Op deze website bieden wij onder andere betaling aan door “directe overdracht”. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH” genoemd).

Met behulp van de “Immediate Transfer” procedure ontvangen we in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Als u de betaalmethode Immediate Transfer hebt gekozen, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee u inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw accountsaldo na het inloggen en voert de overdracht aan ons uit met behulp van de TAN die door u is verzonden. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkoop, de kredietlimiet van het MRP-krediet en de aanwezigheid van andere rekeningen en hun deelnemingen ook automatisch gecontroleerd.

Naast de pincode en de TAN worden ook de betaalgegevens die u invoert en persoonsgegevens naar Sofort GmbH verzonden. De gegevens over u zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en fraude te voorkomen.

De doorgifte van uw gegevens naar Sofort GmbH is gebaseerd op art. 1 verlicht. een GDPR (toestemming) en art. 1 verlicht. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Details van de betaling door middel van directe overschrijving vindt u in de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

11. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of online sollicitatieformulier). In het volgende informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren ons dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Toepassingsgebied en doel van het verzamelen van gegevens

Wanneer u ons een aanvraag stuurt, verwerken wij uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in de loop van interviews, enz.) voor zover dit nodig is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is paragraaf 26 van de Duitse bondswet (inleiding van een arbeidsverhouding), artikel 6, punt 6. 1 verlicht. b AVG (algemene initiatie van contracten) en, als u uw toestemming hebt gegeven, artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden alleen binnen ons bedrijf doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens verwerkt op basis van artikel 26 van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) en art. 1 verlicht. b GDPR opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen vacature kunnen aanbieden, een vacature kunnen afwijzen of uw sollicitatie kunnen intrekken, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u verstrekt op basis van onze legitieme belangen (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR) gedurende maximaal 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de aanvraag) te bewaren. De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke toepassingsdocumenten worden vernietigd. De bewaring wordt met name gebruikt voor verificatiedoeleinden in geval van een geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigende of lopende procedure) noodzakelijk zullen zijn, zal verwijdering alleen plaatsvinden als het doel voor verdere opslag niet langer nodig is.

Een langere retentie kan ook plaatsvinden als u de juiste toestemming hebt gegeven (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR) of als wettelijke bewaarplicht verwijdering voorkomt.

Toegang tot de kandidatenpool

Als we u geen vacature aanbieden, u u mogelijk toevoegen aan onze kandidatenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Toegang tot de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). Het indienen van toestemming is vrijwillig en staat los van de lopende aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens uit de kandidatenpool definitief verwijderd, tenzij er juridische redenen zijn voor bewaring.

De gegevens uit de kandidatenpool worden uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk verwijderd.